onze voorwaarden


Dit zijn de Algemene Voorwaarden van NijnnoVision B.V. (hierna te noemen “NijnnoVision”), een onderneming met adres P.J. Oudweg 4, 1314CH, Almere. NijnnoVision is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81724071.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Bedrijf: de Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • BW: het Burgerlijk Wetboek.
 • Consument: de Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die NijnnoVision voor of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen NijnnoVision en de Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Opdrachtgever kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.
 • Associate: De aan Opdrachtgever middels contactuele afspraken verbonden externe medewerker of identiteit.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

algemene bepalingen:

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen NijnnoVision – KvK 81724071- (hierna Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de offerte staan vermeld.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 2 – Verplichting
2.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Artikel 3 – Offertes
3.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen tot stand doordat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte of een op andere wijze gedaan aanbod accepteert.
3.2 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer is ontvangen.
3.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.
Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
4.1  De Overeenkomst wordt door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk uit te voeren, een en ander voorzover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.
4.2 Onder opdracht wordt verstaan, de door Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, respectievelijk te verlenen diensten, respectievelijk te leveren goederen.
4.3 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, al dan niet op verzoek van Opdrachtnemer, in verband met de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.
4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt tevens indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.
4.5 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer onverwijld te informeren met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.6 In het geval dat de werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer inschakeling van derden noodzakelijk is, die niet vooraf expliciet in de overeenkomst opgenomen zijn, zal Opdrachtnemer voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is hierover voorafgaand overleg voeren met Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de facturen van deze derden rechtstreeks aan Opdrachtgever worden verzonden. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze derden.
Artikel 5 – Contractduur en Uitvoeringstermijn
5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.
Artikel 6 – Honorarium
6.1
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een tarief in rekening brengen, gebaseerd op uurloon of een vast bedrag voor de te verrichten diensten of te leveren zaken. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om, na schriftelijke aankondiging aan Opdrachtgever, haar tarieven aan te passen.
6.2
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van Opdrachtnemer altijd exclusief omzetbelasting (BTW).
6.3 De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
6.4
Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de termijn waarbinnen en de lengte van de periode waarover zij haar werkzaamheden in rekening brengt, aan te passen. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening met hetgeen uiteindelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Indien de omvang van de werkzaamheden van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd aan Opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening te brengen.
6.5
Uren of dagen waarop geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van Opdrachtgever of anderszins toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever, worden aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht als waren het gewerkte uren.
6.6
Het tarief is gebaseerd op een werkdag van 8 uur (variabel tussen 7:00 uur tot 19:00 uur) voor werkzaamheden verricht binnen Nederland. Het tarief voor werk dat in opdracht van Opdrachtgever buiten de hiervoor genoemde uren valt en/of dat buiten Nederland wordt verricht wordt belast met een vooraf schriftelijk overeengekomen toeslag.
6.7
Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van nader overeengekomen tarieven c.q. op basis van de gebruikelijke door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
6.8
Indien de tarifering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer na een opgave van Opdrachtgever het recht de administratie van Opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van Opdrachtgever komen, zonder dat Opdrachtnemer enig recht verliest.
Artikel 7 – Betaling
7.1 Opdrachtnemer factureert middels een proforma-nota Opdrachtgever vooruit aan de werkzaamheden waarbij geldt: minimaal 75% van het vast honorarium of 4 weken c.q. de eerste 80 uur.
7.2 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt met een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftig euro). De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.4 Indien Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling en Opdrachtnemer om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de
achterstallige bedragen verschuldigd.
7.5 Indien Opdrachtgever nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan Opdrachtnemer verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan Opdrachtgever verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.
7.6 Indien Opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van openstaande facturen, is Opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden die zij ten behoeve van Opdrachtgever verrichten, op te schorten.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1
Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.
Artikel 9 – Klachten
9.1 Klachten over de werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
Artikel 10 – Opzegtermijn
10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest Opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte werkzaamheden van nut zijn voor Opdrachtgever.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een advies, handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschades, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
11.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 2 onverlet.
11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
11.5 De aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart.
Artikel 12 – Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.
12.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
12.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.
Artikel 13 – Vrijwaringen
13.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Opdrachtnemer of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht.
13.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
13.3 Daarnaast vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
13.4 De Opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
Artikel 14 – Intellectuele eigendom
14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
14.2 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
14.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
14.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.
14.5 Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Opdrachtgever van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer.
14.6 De Opdrachtgever zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 15000 per inbreuk makende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
14.7 Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Opdrachtgever uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Opdrachtnemer voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
14.8 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14.9 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.
Artikel 15 – Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
15.3 Onverminderd het vorengaande is Opdrachtnemer bevoegd de naam van de Opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 16 – Beëindiging
16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel de kernwaarden en gedragsregels die in onze de Code of Conduct / Code of Ethics staan omschreven.
16.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
16.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.
Artikel 17 – Privacy
17.1 Opdrachtnemer respecteert de privacy van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Opdrachtgever stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever hanteert Opdrachtnemer passende beveiligingsmaatregelen.
17.2 Opdrachtnemer gebruikt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
17.3 Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Opdrachtnemer.
Artikel 18 – Overdracht en plichten
18.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2021.
19.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
19.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Onze Algemene Voorwaarden, voorwaarden voor consultancy en projecten

De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor consultancy en projecten” vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer diensten verleent in de vorm van consultancy en/of projecten. In geval van strijdigheid met enige bepaling uit de algemene bepalingen, zal de bijzondere bepaling uit onderhavige voorwaarden prevaleren.
Artikel P1. Uitvoering
P1.1 Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverbintenis om de overeengekomen werkzaamheden naar beste weten en kunnen met behulp van ter zake kundige associates te verrichten, doch op haar rust geen resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
P1.2 Indien in de onderhavige bijzondere bepalingen bedingen voorkomen ten behoeve van werknemers van Opdrachtnemer, zullen deze ook gelden ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht en onder haar verantwoordelijkheid, het geheel of delen van de opdracht door derden te doen uitvoeren. Artikel 4.7 van de Algemene Bepalingen is van overeenkomstige toepassing.
P1.3 Indien de dienstverlening contractueel in fasen zal plaatsvinden, kan Opdrachtnemer de aanvang van de diensten, die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
P1.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed. Indien contractueel een vaste prijs is afgesproken voor de dienstverlening, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tevoren informeren, indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de contractuele regeling tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.
Artikel P2. Selectie
P2.1 Opdrachtnemer selecteert de associates aan de hand van de haar bekende hoedanigheden en deskundigheden van de associates enerzijds en aan de hand van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
P2.2 Indien de associates niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet, is Opdrachtgever gehouden dit onder vermelding van gegronde redenen binnen 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtnemer mede te delen. Na deze termijn is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor het geval dat de associates niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet.
P2.3 Indien de Opdrachtgever de associates heeft geselecteerd, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het geval dat de associates niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet.
Artikel P3. Vervanging
P3.1 De in de overeenkomst genoemde associates zal de werkzaamheden voor Opdrachtgever persoonlijk verrichten. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd een vervangbare associates te vervangen door een andere gelijkwaardige associates.
P3.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat voor een juiste uitvoering een hoger gekwalificeerde associates is vereist, heeft Opdrachtnemer het recht, na overleg met Opdrachtgever, een hoger gekwalificeerde associates in te zetten tegen het voor deze functie geldende tarief.
Artikel P4. Goed opdrachtgeverschap
P4.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de associates gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers verplicht is.
P4.2 Opdrachtgever kan de associates slechts inzetten in afwijking van het in de opdracht en deze algemene voorwaarden bepaalde, indien Opdrachtnemer daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Aan de instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
P4.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de associates buiten Nederland in te  zetten, zonder dat Opdrachtnemer hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Voor het verkrijgen van deze toestemming dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer in elk geval opgave te doen van het land, de plaats en de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
P4.4 Indien de associates werkzaamheden verricht ten kantore van Opdrachtgever ofwel op een andere in overleg vast te stellen locatie, stelt de Opdrachtgever de associates in staat zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten door de associates kosteloos te voorzien van adequate ruimte en faciliteiten, een en ander conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden.
Artikel P5. Samenstelling projectteam en medewerking Opdrachtgever
P5.1 Opdrachtnemer heeft het recht, na overleg met de Opdrachtgever, de samenstelling van het projectteam te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het projectteam niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
P5.2 Indien de Opdrachtgever om gegronde redenen wijziging van het projectteam verlangt, wanneer hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de opdracht nodig is, geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg, onverminderd het bepaalde in artikel P6.2.
P5.3 Wijzigingen in de samenstelling van het projectteam op verzoek van Opdrachtnemer mogen niet leiden tot overschrijding van het overeengekomen bedrag c.q. geraamde maximum dat voor de opdracht is vastgesteld.
P5.4 De Opdrachtgever is verplicht een vertegenwoordiger te benoemen die, ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, de contacten met de door Opdrachtnemer aangewezen vertegenwoordiger zal onderhouden.
P5.5 De Opdrachtgever zal zowel bij aanvang van de werkzaamheden als gedurende de voortgang daarvan en zonder kosten voor Opdrachtnemer alle medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle door haar nuttig en noodzakelijke geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en aan Opdrachtnemer beschikbaar stellen, teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
P5.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten alsmede voor de te gebruiken hulpmiddelen daarbij, van welke aard dan ook, alsmede voor de beveiliging ervan.
P5.7 Indien Opdrachtgever (contractueel) apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de voor de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Ingeval Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken kan beschikken over de voor de werkzaamheden naar haar mening noodzakelijke bedoelde apparatuur, materiaal en bedoelde gegevens, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst leiden, waarbij het gestelde in artikel 6.4 van de algemene bepalingen van toepassing zal zijn.
Artikel P6. Belemmeringen bij de uitvoering van de opdracht
P6.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij verplicht de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
P6.2 Indien het in artikel 6.1 gestelde van toepassing is zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd.
Artikel P7. Vervolgopdracht
P7.1 Indien uit de overeenkomst een vervolgopdracht voortvloeit, zal de Opdrachtgever deze aan Opdrachtnemer verstrekken op als dan overeen te komen voorwaarden en vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel P8. Arbeidstijd en overwerk
P8.1 De werktijden/werkdagen van de door Opdrachtnemer in te zetten associates zullen in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden vastgesteld, waarbij Opdrachtnemer zich voorzover mogelijk zal richten naar de bij Opdrachtgever getroffen regelingen.
P8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het tarief gebaseerd op werkbare uren per dag. De dagen dat de associates aanwezig althans werkzaam is bij of ten behoeve van Opdrachtgever worden per uur in rekening gebracht.
P8.3 Uren of dagen waarop de associates geen werkzaamheden kan uitvoeren als gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van Opdrachtgever of anderszins toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht als waren het gewerkte uren.
P8.4 Alle kosten die verband houden met het verrichte over- en meerwerk door een associates komen voor rekening van de Opdrachtgever. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven het bij overeenkomst vastgestelde aantal uren. Indien het aantal uren niet is overeengekomen, is sprake van overwerk indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, per week of per maand.
P8.5 Voor overwerk en werk op zaterdag, zondag en officiële feestdagen is aan Opdrachtnemer een toeslag op het overeengekomen tarief verschuldigd. De toeslagen worden door Opdrachtnemer in rekening gebracht op basis van de regeling zoals die bij de Opdrachtgever geldt, dan wel op basis van een tussen partijen overeengekomen tarief.
P8.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor overtreding van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving op locatie van de Opdrachtgever.
Artikel P9. Vakantie en verlof
P9.1 De associates heeft gedurende deze overeenkomst recht op vakantie- en verlofuren. Opname van vakantie- en verlofuren vindt in onderling overleg tussen associates en Opdrachtgever plaats, zoveel mogelijk overeenkomstig de regeling die bij Opdrachtgever gebruikelijk is. Registratie van vakantie- en verlof uren vindt plaats door en bij Opdrachtnemer.
Artikel P10. Overmacht
P10.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a. belangenverstrengeling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een onvervangbaar gebleken associates en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.
P10.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever.
P10.3 Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
P10.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
P10.5 Ingeval van verhindering van de associates als gevolg van ziekte, ongeval of anderszins zal Opdrachtnemer dit terstond aan Opdrachtgever berichten. Voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, zal Opdrachtnemer binnen redelijke termijn voor vervanging van de associates zorgdragen.


Algemene Voorwaarden voor het leveren van Training & Coaching diensten.

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer diensten verleent in de vorm van training, coaching of individuele begeleiding. In geval van strijdigheid met enige bepaling uit de algemene bepalingen, zal de bijzondere bepaling uit onderhavige voorwaarden prevaleren.
Artikel C1. Definities
C1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: NijnnoVision B.V
b. opdrachtgever: de persoon, deelnemer, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
c. diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder training en coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht;
d. coachee: degene die deelneemt aan een trainings, begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de Opdrachtgever is.
Artikel C2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
C2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
C2.2 Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
C2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever;
C2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel C3. Offertes
C3.1 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd;
C3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
C3.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
Artikel C4. Uitvoering van de overeenkomst
C4.1 Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen naleven;
C4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden;
C4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
C4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
Artikel C5. Contractsduur en opzegging
C5.1 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
C5.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
Artikel C6. Wijziging van de overeenkomst
C6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
C6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
C6.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
C6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel C7. Geheimhouding
C7.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
C7.2 Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
Artikel C8. Intellectuele eigendom
C8.1 Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
C8.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel C9. Betaling
C9.1 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering zoals omschreven in artikel 4, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
C9.2 Indien de Opdrachtgever, bij betaling achteraf de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
C9.3 Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
C9.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
C9.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
C9.6 Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Artikel C10. Incassokosten
C10.1 In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtnemer wordt voldaan. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 175,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
Artikel C11. Aansprakelijkheid
C11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer
C11.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
C11.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
C11.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
C11.5 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel C12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
C12.1 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag;
C12.2 De Opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren;
C12.3 Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.
C12.4 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus of training is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
C12.5 Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
C12.6 Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
C12.7 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
Artikel C13. Persoonsgegevens
C13.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
Artikel C14. Uitsluitingscriteria bij coaching
C14.1 De volgende cliënten, respectievelijk opdrachtgevers of coachee, zal Opdrachtnemer geen ondersteuning bieden:

 • Crisisgevoelige cliënten. Opdrachtnemer heeft geen crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval dienst de cliënt, respectievelijk opdrachtgevers of coachee, het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) specialist of huisarts.
 • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis.
 • Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit).
 • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag. Dit verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Dit vraagt om expertise die ik niet in huis hebben.
 • Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis.
 • Cliënten met een psychotische stoornis.
 • Cliënten met een ernstige eetproblematiek.
 • Cliënten met een IQ onder de 80.
 • Cliënten met ernstige stemmingstoornissen, zoals een bipolaire stoornis.

C14.2 Een huisarts kan desbetreffende doorverwijzen naar een instelling die passende zorg en ondersteuning kan bieden. Let op: dit betreft de uitsluitingscriteria voor de cliënten, respectievelijk opdrachtgevers of coachee. Artikel C14.1 is niet van toepassing voor de ouders, verzorgers, familie en zakelijke omgeving van de cliënten, ondersteunend aan de cliënten.
Artikel C15. Geschillenbeslechting
C15.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
C15.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.


Voor de AVG en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken leest u hier.


Als groep ondersteunen we internationaal, zonder winstoogmerk (non-profit),  startups, NGO’s en goede doelen.


KvK: NL-81724071 / BTW ID: NL862195858B01
Bank: NL41 BUNQ 2055 3932 43 / BUNQNL2A