code of conduct / code of ethics

Onze Code
Deze Code zet de kernwaarden en gedragsregels uiteen die wij allemaal moeten opvolgen in onze keuzes, gedragingen en besluiten van alledag. Naleving van deze Code zal ons een voordeel geven bij het zakendoen en zal bijdragen aan de continuïteit van NijnnoVision op de lange termijn.

Van alle medewerkers en betrokkenen van NijnnoVision wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de waarden en business principes van onze onderneming en dat zij zich houden aan het bedrijfsbeleid en wet- en regelgeving. Niet naleving van de Code kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Deze Code kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld door de directie van NijnnoVision. Waar in deze Code wordt gesproken over NijnnoVision worden hiermee alle initiatieven, projecten en zakelijke activiteiten bedoeld die binnen het collectief zijn ontwikkeld, opgericht of gecontracteerd.

We varen onze eigen koers, soms tegen de stroom in, soms een afslag verder; het resultaat van Visie en Ethiek

Kernwaarden NijnnoVision
NijnnoVision wil op de lange termijn waarde creëren voor klanten, leveranciers, medewerkers en de samenleving. Met onze kennis van innovatie, optimalisatie, implementatie, verandermanagement en het coachen en begeleiden van individuen willen wij een onmisbare speler zijn voor consumenten, individuen, de profit- en non-profit sector door o.a. feedback uit de markt te vertalen naar innovatieve en duurzame oplossingen voor onze klanten. Onze organisatie staat voor transparantie, ethisch gedrag, respect voor wet en internationale gedragsnormen.

Deze kernwaarden vormen de basis voor ons handelen. Vervlochten met de kernwaarden is ons streven om zo duurzaam mogelijk te ondernemen en waar mogelijk onze invloed uit te oefenen teneinde zo de gehele keten te verduurzamen en veiliger te maken.

Bewust
Wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor morgen. Daarom hebben we ons zakelijk en individueel gedrag aangepast aan de beschikbare mogelijkheden van nu. Vanzelfsprekend doen we dat op een intelligente en bewuste manier, selecteren we onze klanten en opdrachten die passen binnen dit duurzame beleid.  Zelf werken wij nagenoeg papierloos en bij onze klanten doen we ons uiterste best deze besparende en toekomstgerichte filosofie door te voeren. Papieren post sturen we terug met het verzoek om digitaal te communiceren. We werken met flexibele en beschikbare kantoorlocaties, vervoeren ons bij voorkeur elektrisch of per openbaar vervoer. We communiceren voor zover mogelijk via Teams, Zoom, Facetime of Skype (e.d.) om niet onnodig te reizen.

NijnnoVision hanteert de volgende uitgangspunten voor het behoud van onze ethische normen welke van toepassing is voor elke consultant, medewerker of gecontracteerde professional binnen onze organisatie:

1. Onze ethische voorschriften: Wij voldoen aan de letter en geest van alle wetten, verordeningen en regels. Ons gedrag is gebaseerd op de hoogste ethische normen.
2. Wij zullen op een onpartijdige, verantwoorde en integere manier adviezen en diensten aan opdrachtgevers leveren en zullen eerlijk, rechtvaardig, verantwoord, respectvol, legaal en zonder vooringenomenheid handelen.
3. Respect voor de individu, zijn/haar mensenrechten en de bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens: Wij respecteren de mensenrechten van onze betrokkenen. Kosten nog moeite blijven bespaard om deze te beheren en adequaat te beschermen van hun persoonlijke gegevens.
4. Beheer en behoud van de vertrouwelijke informatie: Wij erkennen het belang van individuele en corporate eigendoms- en vertrouwelijke informatie en staan voor het nemen van grondige voorzorgsmaatregelen om te komen tot goed beheer en optimale bescherming van dergelijke informatie. Wij zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtsgeldige eigenaar geen informatie, gegevens, resultaten of rapportages aan derden verstrekken.
5. Wij zullen de onwaarschijnlijkheid van voldoende voordelen voor de opdrachtgever van de verstrekte opdracht bij de eerste gelegenheid aangeven.
6. Wij zullen geen adviezen en/of diensten leveren waarvoor hij/zij onvoldoende is gekwalificeerd.
7. Wij zullen kennis, competentie en vaardigheden middels permanente educatie op peil houden.
8. ‘Corporate citizen’ en sociale activiteiten: We zijn altijd bewust dat we een lid van de internationale samenleving en actief meedoen aan sociale activiteiten als een goede ‘corporate citizen’ en bij te dragen aan het creëren van een veilige samenleving.
9. Wij zullen waar mogelijk belangenconflicten met andere opdrachtgevers of collegae voorkomen.
10. Wij zullen op geen enkele wijze gebruik maken van tijdens een eerdere opdracht opgedane kennis of informatie, indien dit de betreffende opdrachtgever schaadt.
11. Aanpak van milieuproblemen: Wij handhaven compatibiliteit tussen onze zakelijke activiteiten en behoud van het milieu door het creëren van een wereld die voor mensen gemakkelijker is om in te wonen. Daarnaast bieden we een actieve bijdragen aan het behoud van het milieu en aan de opbouw van een duurzame samenleving dat menselijke activiteiten in de toekomst ondersteunt.
12. Wij zullen de reputatie van de gehele beroepsgroep niet beschadigen door opzet, onverschilligheid of samenwerking met degenen wiens praktijk de reputatie van de gehele beroepsgroep zou kunnen schaden.
13. Wij zullen, als individu tijdens een opdracht, transparant zijn en naast de overeengekomen vergoedingen geen andere beloningen ontvangen die voortvloeien uit de gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
14. Wij respecteren de rechten en de individualiteit van elk van onze medemens en streven naar een omgeving die hen in staat stelt om het ontwikkelen van hun respectieve capaciteiten en persoonlijkheid te realiseren.
15. In-house ethisch benadering en inzet: We zijn ons goed bewust van onze rol in de uitvoering van deze Code. Wij wijden ons aan het behoud van deze Code en het bevorderen van de bewustwording van de ethische normen en beginselen bij alle betrokkenen binnen NijnnoVision. Wij zullen deze Code strikt naleven.